• Français
  • Nederlands
Geïnformeerde toestemming
Beste patiënt of naaste.

Aan de hand van een korte bevraging willen we een idee krijgen over hoe u uw verblijf op onze spoedgevallendienst ervaart.

De bevraging gebeurt volledig anoniem. De verwerking van de resultaten gebeurt steeds op een geaggregeerd niveau, dit wil zeggen dat individuele resultaten nooit zullen worden bekendgemaakt, en dat uw individuele antwoorden nooit herkenbaar zullen zijn.  

Deze vragenlijst heeft als doel uw ervaringen als patiënt of naaste op onze spoedgevallendienst in kaart te brengen. De resultaten gebruiken we om de werking van onze spoedgevallendienst te optimaliseren. De gegevens worden voor geen ander doeleinde gebruikt, en worden niet doorgegeven aan derden.

Uw ziekenhuis is de verantwoordelijke voor de verwerking. Met vragen of bezorgdheden of voor het uitoefenen van uw recht op toegang, verbetering, wissing of beperking, kan u steeds terecht bij de Data Protection Officer van uw ziekenhuis. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de privacywetgeving. Voor een klacht heeft U tevens het recht u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Indien u wel uw toestemming heeft gegeven, maar nadien van gedacht verandert, zal u bovendien steeds uw toestemming kunnen intrekken door dit te melden aan de Data Protection Officer van uw ziekenhuis. Indien u uw toestemming intrekt, zal het ziekenhuis uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd.

Question Title

* 1. Ik stem in met deelname aan deze bevraging

 
17% of survey complete.

T